سوران مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 نورمن ن نیومن سوران 12 3 4 3 116 آزاده آناهید محسن فتاحی
2 گران مهر شریف ن لردبیشا سوران 13 4 3 3 88 علیرضا اسلامی جلال غفوریان
3 گلوری بیشاه ن لردبیشا سوران 9 0 0 3 88 سید ابوالفضل موسوی سید هاشم موسوی
4 زاگرس ارغوان ن مبارک سوران 5 1 1 1 علی ارغوان رضا خسرو منش
5 تیزپا کلهر ن زیبای صفری سوران 3 0 1 0 علی محمد الماسی ایمان الماسی
6 زلزله ن اژدها سوران 1 0 0 0 عادل چشمه سفیدی اشکان افتخاری
7 زاگرس ن مبارک سوران 1 0 0 0 امین نصرا... حسین قاسمی