لاکی دریم نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1393 1 1 0 1 0.15 % 80
1392 3 2 1 3 0.41 % 55
1390 2 1 1 1 0.46 % 37
1389 1 1 0 0 0.28 % 59
1388 1 0 1 0 0.33 % 54
1387 8 4 4 4 2.15 % 10
1386 6 1 5 3 1.51 % 14
1385 4 1 3 1 0.70 % 23
1384 4 1 3 1 0.96 % 21
مجموع 30 12 18 14
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 ایندین لاکی م لاکی دریم ایندین گریک 5 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
2 لاکی لند ن لاکی دریم سوگند 2 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
3 لاکی دا م لاکی دریم ریوردا 2 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
4 لاکی دی ن لاکی دریم سوگند 11 0 0 0 محمد تقی قربانی مهدی صادقی
5 ملکه 2 م لاکی دریم کوئینزوینر 3 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
6 رویا م لاکی دریم بالالوپرا 4 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
7 لاکی پونه م لاکی دریم گل پونه 9 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
8 ساغر دریم م لاکی دریم ساغر 3 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
9 لاکی گریک م لاکی دریم ایندین گریک 6 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
10 لاکی دنسر م لاکی دریم موندنس 3 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
11 لگین دینگ ن لاکی دریم گالین 0 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
12 ریور دریم م لاکی دریم ریوردا 2 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
13 گالین دریم م لاکی دریم گالین 4 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
14 لاکی وانس م لاکی دریم آدنیس 10 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
15 لاکی مون م لاکی دریم مون دنس 9 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
16 لاکی رین ن لاکی دریم رین بووینر 2 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
17 لاکی ژان ن لاکی دریم ژوئن 1 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
18 لاکی نایت ن لاکی دریم سوگند 24 0 0 0 یاسین و یاسر جاهد شهرام خوجملی
19 لاکی کوئین م لاکی دریم کوئینزوینر 2 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
20 گلشن م لاکی دریم گل پونه 10 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
21 لونا م لاکی دریم لاچین 3 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
22 میثاق ن لاکی دریم کارملا 10 0 0 0 علی چپرلی و احد خوجملی نصرت ا... خوجملی
23 آرشا ن لاکی دریم لاسولون 2 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
24 بیداد ن لاکی دریم ساغر4 23 0 0 0 حاج عزت الله دیزجی احمد قلی قربانی
25 هیما م لاکی دریم سوگند 16 0 0 0 سعید قره حسنلو زین الدین جمشیدی
26 تارولاک ن لاکی دریم کارملا 11 0 0 0 سردار عبدالحسین کیخانیا محمداسلم محمدی
27 لاکی تایپ ن لاکی دریم سرور 5 0 0 0 ایران توسعه سید احمد موسوی
28 ویکتوریادریم م لاکی دریم کارملا 10 0 0 0 امین بیرانوند جبارصالح پور
29 لاکی بون م لاکی دریم سربن 1 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
30 جاسپردریم ن لاکی دریم کارملا 2 0 0 0 60 ایران توسعه سیداحمدموسوی