تکین نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1391 2 1 1 0 0.00 % 180
1386 1 1 0 1 0.25 % 66
1385 10 2 8 9 1.76 % 13
مجموع 13 4 9 10
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 هما 1 م تکین گل ناهید 18 2 2 3 کمال الدین صفایی عبدالرحمن قربانی
2 کامیلا م تکین مانلیتاال سور 20 1 1 2 حنانه حاجی بابایی امین حاجی بابایی
3 بنیه ن تکین لیلی2 5 1 1 0 شهید علی جان نیازی طواق بردی خوجه پور
4 پیتربوی ن تکین گل بهار 3 1 0 0 کاکاجان قوچ زاده رحمان اورگلی
5 آرشین م تکین آرزوی قابلی 7 1 0 0 ملاحکیم قابلی قربان دردی تیرغم
6 آی سودا م تکین دایان 2 7 0 1 0 عبدالمجید قربانی رحمت الله رجال
7 تکاو م تکین آی آلتن 4 0 1 0 حاجی گوکی امانپور عزت امانپور
8 محبت م تکین اقیانوس 6 0 0 1 عبدالخلیل مهرانی ابراهیم مهرانی
9 تک آرش ن بچه آرش تکین 4 0 0 1 حمیدرضا خاکسار یوسف دهش
10 مرحبا م تکین جانیتا 4 0 0 0 شهرام سید نیاز بایرام بردی دبیره
11 گل دانه م تکین ایپک 3 0 0 0 دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد
12 کاسکا ن تکین افسون 1 0 0 0 یوسف و احمد تراج نظرمحمد گوگ نژاد
13 سرونازخاکسار م سمند تکین 3 0 0 0 حمیدرضا خاکسار اصغر گله دار