آق جرن مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 گل مینو م آهو اشتوت آق جرن 13 0 0 0 حاجی آنه یامپی طواق یلمه
2 باروت م آهو اشتوت آق جرن 10 0 0 0 عبدالمطلب سوقی عبدالمطلب سوقی
3 پوربه ن بهمن آق جرن 24 0 0 0 عبدالقادر گلی زاده شهرام خوجملی
4 ماهان طلا ن طوفان گلن آق جرن 6 0 0 0 ماهان دهش و عبدالرحمان امانی یوسف دهش