آق جرن مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 پوربه ن بهمن آق جرن 24 5 5 4 68 عبدالقادر گلی زاده شهرام خوجملی
2 باروت م آهو اشتوت آق جرن 10 1 3 1 22 عبدالمطلب سوقی عبدالمطلب سوقی
3 گل مینو م آهو اشتوت آق جرن 13 0 1 0 4 حاجی آنه یامپی طواق یلمه
4 ماهان طلا ن طوفان گلن آق جرن 6 0 0 1 2 ماهان دهش و عبدالرحمان امانی یوسف دهش