هاردلی نورمال مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 لیوزا م کینگ کوگات هاردلی نورمال 13 1 2 2 ثمانه خراسانی جمال آموت