داش آف مجیک مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 مجیک میلکام م میلکام داش آف مجیک 10 9 0 1 74 مهندس علی درمانی حمید روشنی
2 مجیک می م ساورسول داش آف مجیک 14 3 2 3 38 علی آقایی رحیم بردی مهرانی
3 مجیک بوی ن اورمیندو داش آف مجیک 7 0 1 0 4 تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی
4 مجیک استار ن لاکی اونر داش آف مجیک 1 0 0 0 0 باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی