دل آرام مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آرسینه م کینگ او دسان دل آرام 14 3 3 4 44 خسرو دریانی مجید خوجملی
2 آلتون کایا م ساورسول دل آرام 15 2 1 3 26 صفرمحمد آق نورمحمد اونق
3 آگوستین ن آگوگ دل آرام 13 1 2 3 22 رضا عباسی عبدالرحیم چپرلی
4 گلستان میلاد ن منیرالزبیر دل آرام 6 2 1 0 20 علی گلزاری سید جمال میر دهقان
5 توادله م تاواش دل آرام 3 1 1 0 12 سلیمان آوری عبدالرحمان مختومی
6 اوچرفهیم م دلشاد دل آرام 3 1 0 0 8 شرکت توران هورس سعدی سعدشیخی
7 مای بلک بوی ن سامردولدرومز دل آرام 4 0 1 0 4 غفور آق ابراهیم بدویزاده
8 المنار ن مناضل دل آرام 3 0 1 0 4 محمد صفا و الناز آق تویلی قربانی
9 شاو شاو ن مناضل دل آرام 2 0 0 1 2 سلما و مهرساد آق آتابای حسین اونق
10 بین الملل ن آگوگ دل آرام 4 0 0 0 0 حاج ملا شاه وردی رازی مجید احمد اوغلی
11 تکین دور م شهریار دل آرام 0 0 0 0 0 الیاس باقچقی سعدی سعدشیخی