دل آرام مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 المنار ن مناضل دل آرام 8 0 2 1 71 سلیمان آق تقان قلیچ فداکار
2 آرسینه م کینگ او دسان دل آرام 14 3 3 4 خسرو دریانی مجید خوجملی
3 آلتون کایا م ساورسول دل آرام 15 2 1 3 صفرمحمد آق نورمحمد اونق
4 آگوستین ن آگوگ دل آرام 13 1 2 3 رضا عباسی عبدالرحیم چپرلی
5 گلستان میلاد ن منیرالزبیر دل آرام 6 2 1 0 علی گلزاری سید جمال میردهقان
6 توادله م تاواش دل آرام 3 1 1 0 سلیمان آوری عبدالرحمان مختومی
7 اوچرفهیم م دلشاد دل آرام 3 1 0 0 شرکت توران هورس سعدی سعدشیخی
8 مای بلک بوی ن سامردولدرومز دل آرام 4 0 1 0 غفور آق ابراهیم بدویزاده
9 شاو شاو ن مناضل دل آرام 4 0 0 1 ایوب آق آتابای حسین اونق
10 بین الملل ن آگوگ دل آرام 4 0 0 0 حاج ملا شاه وردی رازی مجید احمد اوغلی
11 تکین دور م شهریار دل آرام 0 0 0 0 الیاس باقچقی سعدی سعدشیخی