دل آرام مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آگوستین ن آگوگ دل آرام 13 0 0 0 رضا عباسی عبدالرحیم چپرلی
2 بین الملل ن آگوگ دل آرام 4 0 0 0 حاج ملا شاه وردی رازی مجید احمد اوغلی
3 آرسینه م کینگ او دسان دل آرام 14 0 0 0 خسرو دریانی مجید خوجملی
4 آلتون کایا م ساورسول دل آرام 15 0 0 0 صفرمحمد آق نورمحمد اونق
5 گلستان میلاد ن منیرالزبیر دل آرام 6 0 0 0 علی گلزاری سید جمال میردهقان
6 مای بلک بوی ن سامردولدرومز دل آرام 4 0 0 0 غفور آق ابراهیم بدویزاده
7 اوچرفهیم م دلشاد دل آرام 3 0 0 0 شرکت توران هورس سعدی سعدشیخی
8 توادله م تاواش دل آرام 3 0 0 0 سلیمان آوری عبدالرحمان مختومی
9 تکین دور م شهریار دل آرام 0 0 0 0 الیاس باقچقی سعدی سعدشیخی
10 المنار ن مناضل دل آرام 5 0 0 0 71 الناز و محمد صفا آق تقان قلیچ فداکار
11 شاو شاو ن مناضل دل آرام 2 0 0 0 سلما و مهرساد آق آتابای حسین اونق