ماه محل مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 ماه نظر م آگوگ ماه محل 26 8 3 6 88 نیما مفیدی نصرت ا... خوجملی
2 تاج محل م آگوگ ماه محل 9 5 3 1 54 باشگاه سوارکاری عقیق کمال جمشیدی
3 نازمحل م آگوگ ماه محل 9 4 4 1 50 آرین رهبری زین الدین جمشیدی
4 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 5 2 3 0 28 آرین رهبری کمال جمشیدی
5 ماه گون م آگوگ ماه محل 4 2 0 1 18 امیر علی ابوالحسن زاده جمال آموت
6 ماه مرال م سامردولدرومز ماه محل 0 0 0 0 0 آرین رهبری کمال جمشیدی