دیفرنت استوری مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 کلیم آل یوکن2 م اکلامیشن دیفرنت استوری 17 4 0 4 هانیه رهبر بهروز ایری