سلوی مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 خواری م هیلد چیف سلوی 15 1 3 2 24 امید بدراقی مجید صالح پور
2 شرینا م هیلد چیف سلوی 15 2 1 2 24 محمدامین ویاسین تکه مجید صالح پور
3 سلوی ناز م اسپشیال باند سلوی 10 1 0 1 10 فرشاد اونق الیاس زارعی کسلخه
4 باهوش ن وات سکرت سلوی 10 0 2 0 8 امان محمد بدراقی مجید خوجملی
5 سریما م پرایوت اجندا سلوی 1 0 0 1 2 عبدالکریم آل هوز و ناصر تبریز یعقوب زارعی کسلخه