سرسام مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 کلودیاهورس ن تاواش سرسام 24 4 3 1 46 خلیل حاجی و جبارحاجی میرزایی کمال قربانی
2 ساواش ن تاواش سرسام 23 4 2 3 46 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
3 تکتوم م مهاراجه سرسام 19 2 1 3 26 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
4 هیرو م المرام سرسام 6 1 0 1 10 فرامرز اتابای قربان محمد اودک
5 رویال دلتا م المرام سرسام 0 0 0 0 0 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی