صحراگزل مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 سیناخ ن قیصر صحراگزل 6 2 2 1 26 آریا الهامی عثمان تاجی زاده
2 ایران شاد بازرگان ن دلشاد صحراگزل 5 1 2 2 20 مهندس علی مبارکی رحمان یزدانی
3 فردوس ن کوپال صحراگزل 4 0 1 0 4 محمد حبیبی آق اویلی علایی قوجق
4 الدوزمعظمی م شهاب صحراگزل 5 0 1 0 4 مهندس معظمی یعقوب چپرلی
5 هدف ن هدف صحراگزل 1 0 0 0 0 خانم مهندس حمیدزاده غفور سیدی