گل شایلان مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 سیگل م کینگ او دسان گل شایلان 9 2 2 0 سلیم وسلمان ناظری آنه محمد حاجی زاده