جی سی مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 دلاور آژند ن بامداد جی سی 4 1 0 0 حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی