داز مرضیه مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 کرفه ن آگوگ داز مرضیه 25 1 3 7 34 سردار جرجانی فرهاد خانقلی زاده قزل
2 دازتاجر ن راک ست داز مرضیه 12 1 1 1 14 حاج عطا جرجانی امان بردی گوگ