ونیز مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 اسپشیال ویو م اسپشیال باند ونیز 30 13 4 5 130 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی
2 ژیوانا م آگوگ ونیز 16 3 4 3 46 کامران صداقتی تویلی قربانی
3 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 24 3 3 3 42 بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی
4 دومان سروین ن ایرامینم ونیز 11 1 1 2 16 نجمه زرجو کمال جمشیدی
5 مارال سروین م اسپشیال باند ونیز 7 1 0 1 10 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی
6 دومان سرون ن پوملاتو ونیز 0 0 0 0 0