شه گل مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 کاررا ن پوملاتو شه گل 20 7 5 0 76 محمد رضا سارلی و ایلیا چرکزی ناصر حاجی زاده
2 شهلا م لنسکوی شه گل 23 4 2 4 48 شادروان حسین افشاری تویلی قربانی
3 فیلد مارشال ن چکیت شه گل 15 3 3 0 36 قلیچ پقه اراز قربان اونق
4 کینگ اسپید ن سلتیک سایلنس شه گل 7 2 0 0 16 حاج حمید قره قولپاقی یوسف خوجملی