دن هیل استار نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 1 0 0 0.23 % 50
1386 1 0 1 0 0.25 % 67
مجموع 2 1 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 ترنادو ن دن هیل استار امرسای 5 2 0 1 18 حاج محمد رضا اختراعی مجید صالح پور
2 چیکودنسر م دن هیل استار مری مارودا 9 1 1 2 16 امیررضا ا... دادی تویلی قربانی