رسپکت فول مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 جنی ون ن رامین رسپکت فول 11 4 0 1 34 مهندس مهدی جوان نما کمال قربانی
2 رسپکت تیبل م جاست جنی رسپکت فول 10 0 2 4 16 آیدین موحد احمد ایری
3 رسپکت بوی ن شینوز رسپکت فول 4 0 1 2 8 دکتر اسماعیل زاده امیر جعفرپور