جاست جنی نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 1 0 1 0.23 % 50
1393 5 3 2 1 0.77 % 33
1392 2 0 2 0 0.28 % 83
1390 7 3 4 4 1.64 % 15
1389 4 2 2 2 1.12 % 21
1388 3 0 3 1 0.99 % 25
مجموع 22 9 13 9
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 جنیفر م جاست جنی فریده مهبا 14 3 3 4 44 باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی
2 جنی ترژر م جاست جنی دالگا 17 1 4 4 32 ابوذر خرمیان کمال قربانی
3 جنی وان ن جاست جنی وان چویس 18 1 3 6 32 مبین معین اسحاق و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا
4 جنی مون م جاست جنی گنج آزمون 13 1 2 4 24 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق
5 جنی بست م جاست جنی بست سوسایتی 10 1 2 2 20 سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی
6 جنی تل م جاست جنی دازسونا 10 1 2 1 18 رضا سپهری هورس ایساتیس
7 جنی پای م جاست جنی پایدار 8 0 4 0 16 فاطمه وزینب رضازاده کاکا سارلی
8 جنی تاج م جاست جنی تاج محل 3 2 0 0 16 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق
9 رسپکت تیبل م جاست جنی رسپکت فول 10 0 2 4 16 آیدین موحد احمد ایری
10 میس جنی م جاست جنی منگلی خان 13 1 0 3 14 ابوالقاسم سلطانی غفور خوجملی
11 جنی سر ن جاست جنی کاسپین کو 5 1 0 1 10 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق
12 آرامیس ن جاست جنی آرانیا 5 1 0 0 8 باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل
13 طوفنده کالیفورنیا کروم ن جاست جنی سیووا 10 0 1 1 6 سحرگل و صحراگل ایگدری فرهاد اورگلی
14 جنی یس م جاست جنی سره نا 1 0 0 1 2 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق
15 جنی مهر ن جاست جنی پریامهر 4 0 0 1 2 سیدکمال و سیدشهاب حافظی مجید صالح پور
16 جنی سیس ن جاست جنی نادیا 2 0 0 0 0 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق
17 جنی دنسر ن جاست جنی سرنا 1 0 0 0 0 علی حسینی باشگاه سوارکاری عقیق
18 جنیتیل ن جاست جنی پایدار 1 0 0 0 0 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق
19 جنی سیتی م جاست جنی آقاقیا 1 0 0 0 0 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق
20 هیدالگو ن جاست جنی نادیا 1 0 0 0 0 مهندس یونس نیازی حاجی محمد نوایی
21 آران کرمانشاه م جاست جنی گل عقیق 4 0 0 0 0 مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاه مسعود پورمانیان
22 کندی م جاست جنی تاسکندی 1 0 0 0 0 سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی