کهرماهری مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 مردانه رحمتی ن دلدل2 کهرماهری 7 2 3 1 30 فرهاد ماهری امان بردی گوگ
2 های بای م سمند کهرماهری 7 0 5 0 20 پرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر
3 یکه نور م دلدل2 کهرماهری 1 0 0 1 2 مرحوم آنه محمد خان عرازی نادر علایی قوجق