دیزی دریمر مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 پهلوان ن بد ازآی وانابی دیزی دریمر 30 6 2 5 66 باشگاه رایان هورس پیشوا عبدالطیف اندورا