تک عالم مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 24 6 8 8 96 ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده
2 عالم تاپ م وات سکرت تک عالم 9 3 1 2 32 دکتر علیرضا حمید رسول ایمری