تک عالم مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 عالم تاپ م وات سکرت تک عالم 9 0 0 0 دکتر علیرضا حمید رسول ایمری
2 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 26 0 0 0 116 ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده