سونانت مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 هچ دیو ن متوهج سونانت 39 15 10 5 170 جلیل قره جه عبدالرحیم چپرلی
2 هج سنت ن متوهج سونانت 16 4 2 5 50 مکائیل ایری امید ایری