لیدی گودیوا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 لیدی هج م متوهج لیدی گودیوا 14 2 3 5 38 پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
2 لیدیا م متوهج لیدی گودیوا 7 3 2 1 34 امیرمهدی هاشمی وعلیرضا شیرازی غفور خوجملی
3 هج گو ن متوهج لیدی گودیوا 13 1 1 2 16 نادر موحد عید قلی قربانی