خالصه بیک مادیان
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 گیومات رضایی ن خرداد خالصه بیک 7 0 0 0 47 سید اسماعیل خداپرستیان محمدتقی رضایی