آهوگل 2 مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آهوجه ن قزل یلدز آهوگل 2 10 2 0 0 71 مهندس میر حیدری محمد امین گوگ نژاد
2 آهوان ن سیاوش آهوگل 2 11 1 0 2 محمد شیرمحمدلی عبدالعزیز گوگ نژاد
3 یل آهو ن یلقوش آهوگل 2 5 0 0 1 مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد
4 تندباد ن بال سقرسوزان آهوگل 2 5 0 0 0 یاسر چراغی مجید احمد اوغلی