آهوگل 2 مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 تندباد ن بال سقرسوزان آهوگل 2 5 0 0 0 یاسر چراغی مجید احمد اوغلی
2 آهوان ن سیاوش آهوگل 2 11 0 0 0 محمد شیرمحمدلی عبدالعزیز گوگ نژاد
3 آهوجه ن قزل یلدز آهوگل 2 9 0 0 0 70 مهندس میر حیدری محمد امین گوگ نژاد
4 یل آهو ن یلقوش آهوگل 2 1 0 0 0 مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد