ایرن مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 بایارد ن سلتیک سایلنس ایرن 9 0 0 0 حاجی آنا آرخی ادریس قلرعطا
2 پرسا م ایرامینم ایرن 10 0 0 0 72 السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی
3 ساقه م گلداسفینکس ایرن 2 0 0 0 52 عاشور قربان پور بهروز ایری