اسمبلاژ مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 پراژا م متوهج اسمبلاژ 11 2 1 2 24 امیرحسین وایلیا صابری آنه محمد خوجملی
2 هج آس ن متوهج اسمبلاژ 7 1 2 0 16 محمد حسین طاهرخانی احسان جرجانی
3 هج آس 2 م متوهج اسمبلاژ 0 0 0 0 0