تروستکا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 اگتروس م آگوگ تروستکا 14 2 2 4 32 آرتین و سلین اوده ابراهیم بدویزاده
2 میس باتور م پریمووالنتینو تروستکا 14 3 1 1 30 حمید میرحسینی ابراهیم بدویزاده
3 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 5 3 1 1 30 فرسام و آرتین اوده و عمران بدویزاده ابراهیم بدویزاده