آذرشاد مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 بادیگارد ن مای جوی آذرشاد 20 0 3 3 18 عبدالله هیوه چی عبدالله هیوه چی
2 زرین گل هیوه چی2 م بلندهیرو آذرشاد 11 0 0 0 0 محمد تقی سعادتی عیدمحمد بازیار