نازعارفه مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 وای وای ن المرام نازعارفه 18 2 1 6 70 ابوذر اکبری یعقوب کم
2 فارلاپ ن اسپشیال باند نازعارفه 5 1 1 0 حاج الله بردی مهرانی عظیم مهرانی