گل چاپارقویمه مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 قاینار ن بال ساید گل چاپارقویمه 8 2 2 0 24 سام سابقی عثمان تاجی زاده