لاست الیزا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 لاست چلنچ ن تریفیک چلنچ لاست الیزا 7 2 1 1 22 جواد صلواتی مجید صالح پور
2 ریگان ن ابوریجینی لاست الیزا 4 1 3 0 20 جواد صلواتی مهدی نوایی