سلاق غایب مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 شایلان حالت م خوش سقر سلاق غایب 15 0 1 3 10 مصطفی خلیقی علی محمد خوجملی
2 بوران کلهر م دلدل2 سلاق غایب 3 1 0 0 8 حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار