بورن توبی کینگ نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 4 2 2 0 0.93 % 31
1393 3 2 1 0 0.46 % 42
1392 2 0 2 0 0.28 % 83
مجموع 9 4 5 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 ضد1 ن بورن توبی کینگ سرور خانوم 8 2 4 1 34 حامد چاوش عبدالرحمان مختومی
2 ارس م بورن توبی کینگ اورلاود 6 3 0 3 30 هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی
3 طلادار ن بورن توبی کینگ ساراناطلایی 5 2 2 1 26 نعمت پاکزاد عبدالرحمان مختومی
4 یونیک رفلکشن م بورن توبی کینگ سارانا طلایی 13 1 0 2 12 نادر موحد مهران علائی قوجق
5 جودی م بورن توبی کینگ پردیس3 5 1 0 1 10 قاسم تاجیک رشید روشنی
6 کاپیتان هورس ن بورن توبی کینگ کامپتون دنسر 4 1 0 0 8 حاج داود آوری محمد یلمه
7 ساراناز م بورن توبی کینگ ساراناطلایی 2 0 0 1 2 سارا آرخی ابراهیم بدویزاده
8 بلک استورم ن بورن توبی کینگ فتوس 1 0 0 0 0 حاج ستار چوری احمد ایری
9 آی رانر م بورن توبی کینگ سار 2 0 0 0 0 رضا صالحی زیارانی حمید فرود