رزبیوتی مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 خان سونا م ماکسیموم ریسک رزبیوتی 12 0 0 0 پیمان و لقمان پقه سبحان پقه
2 ترمه2 م گلداسفینکس رزبیوتی 19 0 0 0 79 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد