پری شاد مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 الماس م دلدل2 پری شاد 6 1 0 4 16 ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی
2 بارال شاد ن سمند پری شاد 5 0 0 1 2 حاج رحیم قره قوزی وحید قره قوزی