گودی تابا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 دایاناهج م متوهج گودی تابا 12 0 0 0 100 حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی