رستم میریزد نریان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 2 2 0 0 0.33 % 57
1393 1 1 0 0 0.14 % 82
1392 1 1 0 0 0.13 % 119
1391 1 1 0 0 0.16 % 84
مجموع 5 5 0 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یار بابا بیک ن رستم میریزد فیروزه بیک 4 1 0 0 56 مهدی فتوحی اردکانی سیدابوالقاسم حسینی
2 لئون نوق ن رستم میریزد زیتا نوق 11 1 1 0 53 سیدرضا هاشمی نفس بردی مختوم نژاد
3 مشعل میررضوی ن رستم میریزد شرهره بانو 5 0 0 1 باشگاه یاقوت محمدتقی رضایی
4 یاور بیک ن رستم میریزد فیروزه بیک 1 0 0 0 مهدی فتوحی اردکانی سعید قانعی
5 ولیعهد بیک ن رستم میریزد فروردین بیک 1 0 0 0 سید امیرعباس منتظری نامشخص