گوانجی مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی: برفین
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یانگوم رشید م براری گوانجی 4 0 0 1 57 آنیتا و صدرا صیادیان حمید قندهاری
2 گهر لرستان ن بردیا گوانجی 1 0 0 0 باشگاه پازن باشگاه پازن