گلدانه خانم مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 نادال ن پرایوت اجندا گلدانه خانم 15 3 4 2 44 مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی