فریاده رضایی مادیان
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 مارتین رضایی ن شهاب رضایی فریاده رضایی 5 1 0 0 38 ابوالفضل اسدی علیرضا احمدی