تریفیك چلنجه نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1393 1 0 1 0 0.15 % 80
مجموع 1 0 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 سلطانا م تریفیك چلنجه شلفا 8 3 0 1 26 سایا و صوفیا رضوانی امید ایری