امیدآشورآباد مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 مه وش م پوملاتو امیدآشورآباد 19 0 0 0 106 بهروز بایی عبدالخالق رهنی
2 گل آشورآباد م لهن گرین امیدآشورآباد 9 0 0 0 60 حاج علی یمودی بهروز کمی