امیدآشورآباد مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 مه وش م پوملاتو امیدآشورآباد 18 5 3 3 58 نورگلدی رهنی فرهاد خانقلی زاده قزل
2 گل آشورآباد م لهن گرین امیدآشورآباد 9 0 2 0 8 حاج علی یمودی بهروز کمی