وی وین مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 وی وی تو م پوملاتو وی وین 15 0 0 0 78 رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی
2 وی واش ن تاواش وی وین 1 0 0 0 حاجی بردی و محمد رضا مهرانی بهزاد پرویز