وان چویس مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 جنی وان ن جاست جنی وان چویس 18 1 3 6 32 مبین معین اسحاق و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا