جولیه سالسا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 فیوره م تایچی جولیه سالسا 7 0 0 0 71 حسام جمالی حمید روشنی