جولیه سالسا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 فیوره م تایچی جولیه سالسا 7 1 0 1 10 حسام جمالی حمید روشنی