هوریا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 هج هوری ن متوهج هوریا 12 1 5 1 30 امیررضا و امیر علی هداوند فرهاد کریمی